Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. NajTrade z.o.o., z siedzibą przy ulicy Huskova 31, 040 23 w Koszycach (Słowacja), REGON: 50590502, NIP: SK2120382396 (jest płatnikiem VAT) dla swoich klientów ustanawia regulamin sprzedaży. Regulamin sprzedaży określa zasady świadczenia usług między NajTrade z.o.o. a osobami trzecimi, tj. klientami. Niniejszy Regulamin jest nieodłączną częścią każdej umowy zawieranej między NajTrade z.o.o. a klientem i jest ogólnie dostępny na stronie internetowej: www.ekokapsulki.pl/regulamin.html.

1.2. Regulamin sprzedaży jest wiążący dla wszystkich stron, tj. posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, i wynika z obowiązujących przepisów na ziemi Republiki Słowackiej, jak na przykład: kodeks handlowy, kodeks cywilny, prawo autorskie, umowy międzynarodowe, porozumienia i przyzwyczajenia.

 

2. Definicje

2.1. Regulamin rozróżnia następujące definicje:

- „Sprzedawca“ – osoba, która za pośrednictwem swojego sklepu internetowego (dalej: e-shop), oferuje sprzedaż towarów lub usług osobie trzeciej (dalej: „Kupujący“), a sprzedaż ta jest realizowana poprzez umowę kupna zawartą na odległość.

- „Kupujący“ – każdy użytkownik odwiedzający e-shop, który za jego pośrednictwem stworzył zamówienie. Według prawa nr 102/2014 Zb. Pod pojęciem konsumenta rozumie się fizyczną lub prawną osobę, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, handlową czy w celu sprzedaży osobom trzecim.

- „Strony umowy“ – jednoczesne określenie Sprzedającego i Kupującego.

- „E-shop“ – serwis internetowy umieszczony w sieci Internet, publicznie dostępny, który umożliwia zamawianie towarów i usług.

 „Towar lub usługa“ – wszystkie produkty znajdujące się na stronach e-shopu.

 „Zamówienie“ – powstaje w wyniku potwierdzenia procesu zamawiania towarów w e-shopie poprzez Kupującego, włącznie z kompletnym wypełnieniem formularza zamówienia.

2.2. Niniejszy regulamin określa przebieg sprzedaży, do którego dochodzi między Sprzedającym a Kupującym, który zaczyna się w momencie wysłania wiążącego zamówienia a kończy się w momencie odbioru towaru i zapłaty za towar.

2.3. Umowa kupna wznika poprzez odesłanie zamówienia przez Kupującego oraz przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego (dalej: Strony umowy) i jest ważna według prawa obowiązującego na terenie Republiki Słowacji, przede wszystkim z postanowieniami Kodeksu Cywilnego nr 40/1964 Zb., Kodeksu Handlowego nr 513/1991 Zb., prawie ochrony konsumenta podczas zawarcia umowy na odległość lub na podstawie umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i o zmianie oraz uzupełnieniu niektórych praw nr 102/2014 Zb.

 

3. Sposób sprzedaży towarów

3.1. Kupujący wybiera towar w e-shopie Sprzedającego.

3.2. Kupujący – w przypadku zainteresowania kupna towaru – wypełnia wiążące zamówienie, czyli formularz zamówienia, który znajduje się na stronie e-shopu, i w ten sposób zamawia towar.

3.3. Zamówienie towaru następuje po potwierdzeniu wiążącego zamówienia przez Sprzedającego. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest wypełnienie wymaganych informacji znajdujących się w zamówieniu, wybrać sposób dostawy oraz płatności za zamówiony towar lub usługę.

3.4. Kupujący poprzez złożenie zamówienia akceptuje regulamin sprzedaży, reklamacji oraz akceptuje cenę zamówionych towarów czy usług, czyli zamówienie staje się dla Kupującego wiążące.

3.5. W momencie potwierdzenia zamówienia wznika umowa kupna, która może zostać zmieniona, zerwana bądź dopełniona tylko i wyłącznie za podstawie wzajemnej ugody między Stronami umowy, jeżeli prawo lub inny przepis nie stanowią inaczej.

3.6. W momencie wysłania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia za zamówiony towar przed wysłaniem towaru lub podczas odbioru zamówienia w zależności od wybranego sposobu płatności za towar.

 

4. Prawa i obowiązki Stron umowy

4.1. Kupujący musi:

- odebrać zamówiony towar

- apłacić Sprzedającemu za towar uzgodnioną wcześniej cenę przed odbiorem towaru bądź podczas odbioru towaru w zależności od wybranego sposobu płatności za towar.

- podczas odbioru sprawdzić czy towar nie został naruszony.

- uznawać elektroniczną komunikację, mailową oraz telefoniczną, z e-shopem za wiążącą.

4.2. Sprzedający musi:

- dostarczyć Kupującemu towar w wymaganej jakości, ilości oraz w ustalonej cenie,

- poza towarem wysłać również Kupującemu wszystkie dokumenty powiązane z towarem, na przykład: fakturę za towar, formularz reklamacji, instrukcję obsługi,

- zaoferować Kupującemu pomoc przy wyborze towaru a po zakupuje – w sytuacji, gdy Kupujący nie będzie zadowolony z wyboru – pomóc ze złożeniem reklamacji.

 

5. Warunki płatności

5.1. Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu za towar, a także za dostawę towaru przelewem bankowym na konto Sprzedającego lub dokonać płatności przy odbiorze (chwilowo niedostępna na terenie Polski).

5.2. Cena towaru jest ustanowiona na podstawie obowiązującego cennika. Sprzedający jest zobowiązany sprzedać towar za cenę obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

 

6. Warunki dostawy

6.1. Zamówiony towar jest wysyłany do Kupującego w wybrany przez niego sposób (poczta, kurier, odbiór osobisty).

6.2. Sprzedający dostarczy Kupującemu towar w najkrótszym możliwym czasie, zazwyczaj jest to 7 dni od wystawienia zamówienia. Czas dostawy ma charakter orientacyjny.

6.3. W sytuacji, że Sprzedający nie może dostarczyć całego towaru w ustalonym terminie, ma on obowiązek natychmiast powiadomić o tym Kupującego i poinformować o przewidywanym terminie dostawy bądź zaproponować alternatywę.

6.4. Za dostarczenie zamówionego towaru Sprzedający fakturuje dostawę w zależności od wybranego sposobu dostawy według aktualnych cenników dostawców.

6.5. Obowiązek dostarczenia towaru Sprzedającego jest zakończony w momencie odbioru zamówienia przez Kupującego w ustalonym miejscu lub w momencie oddania towaru dostawcy (służby kurierskie, poczta), który ma towar dostarczyć.

 

7. Anulowanie zamówienia ze strony Sprzedającego

7.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania całego zamówienia lub jego części, jeżeli towar nie jest już produkowany, dostarczany lub nastąpiła zmiana ceny u producenta towaru, a Kupujący nie był zainteresowany zamiennikiem.

7.2. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, Sprzedający będzie kontaktował Kupującego w celu uzgodnienia dalszego postępowania. W momencie gdy Kupujący zapłacił już część bądź całą cenę za towar, otrzyma zwrot pieniędzy w ciągu 15 dni kalendarzowych.

 

8. Prawo zwrotu towaru przez Kupującego bez podania przyczyny i pouczenie Kupującego - konsumenta

8.1. Konsument na podstawie ustawy nr 102/2014 Zd. O ochronie praw konsumenta podczas sprzedaży oraz oferowaniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem (dalej: „Ustawa“) według postanowień § 7 i kolejnych ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostawa, ma prawo odstąpić od umowy również przez dostarczeniem towaru.

8.2. Konsument ma obowiązek – jeżeli chce skorzystać z tego prawa – osobiście dostarczyć do siedziby firmy pisemne odstąpienie od umowy kupna najpóźniej w ostatni dzień określonego czasu na złożenie reklamacji lub wysłać odstąpienie od umowy pocztą najpóźniej w ostatni dzień czasu określonego na złożenie reklamacji na adres firmy, który znajduje się w kontaktach. Konsument ma obowiązek również osobiście zwrócić towar wraz z całą dokumentacją (oryginałem faktury, instrukcją obsługi, czy inną dołączoną do towaru dokumentacją) do siedziby firmy lub wysłać towar pocztą najpóźniej 14 dni od złożenia reklamacji – odstąpienia od umowy (§ 10 akapit 1. Ustawy). Zaleca się by Kupujący zapewnił sobie kopię faktury a towar wysłał przesyłką ubezpieczoną. Na odstąpieniu od umowy zaleca się napisać: Odstąpienie od umowy kupna, a następnie dostarczyć ją na adres: NajReklama s.r.o., Húskova 31, 040 23 Košice, Slovakia.

8.3. Towar wysłany jako płatny przy odbiorze, nie będzie przez nas odbierany.

8.4. Sprzedający zwróci pieniądze zapłacone za towar/ usługę łącznie z dostawą według §9 akapit 3) Ustawy nr 102/2014 Zd. oraz udokumentowane poniesione nakłady na zamówienie towaru dostarczone najpóźniej 14 dni od złożenia odstąpienia od umowy, ale nie ma obowiązku wrócić pieniędzy wcześniej niż otrzyma zwracany towar bądź jeżeli Kupujący nie przedstawi dowodu wysłania towaru do Sprzedającego, koszty za wysłanie towaru nie zostaną zwrócone, jeżeli Sprzedający zaproponuje osobisty odbiór towaru.

8.5. Koszty zwrócenia towaru ponosi konsument

8.6. Prawo odstąpienia od umowy kupna nie obowiązuje towarów i usługi wymienionych w §7 akapit 6 písm. a) do 1) Ustawy nr 102/2014 Z.z.

8.7.Konsument ponosi koszty zaniżenia wartości towaru spowodowane jego niewłaściwym użytkowaniem.

8.8. Wrócony towar nie może być używany oraz w jakikolwiek sposób uszkodzony. Wrócony towar musi być kompletny łącznie z oryginalnym opakowaniem.

 

9. Gwarancja, reklamacje, zwrot lub wymiana towaru

9.1.Towar ma 24 miesiące gwarancji. Reklamować można tylko i wyłącznie towar kupiony u Sprzedającego.

9.2. Aby gwarancja została złożona właściwie, Kupujący ma obowiązek odesłać towar wraz z podpisaną reklamacją, która będzie zawierać opis problemu. Do uznania reklamacji konieczna jest również kopia faktury.

9.3. Reklamowany towar musi być kompletny, z wszystkimi dołączonymi akcesoriami, instrukcją i oryginalnym opakowaniem (pudełko, w którym został dostarczony).

9.4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.

9.5. Gwarancja towaru nie obejmuje sytuacji, że do uszkodzenia/problemu doszło w wyniku niewłaściwego użytkowania towaru, w wyniku mechanicznych uszkodzeń, używaniu w nieodpowiednich warunkach. Gwarancja nie obejmuje również klęsk żywiołowych.

9.6. Kupujący ma obowiązek opłacić dostawę reklamowanego towaru.

 

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z ustawą nr 122/2013 Z. z. O ochronie danych osobowych w brzmieniu późniejszych przepisów.

10.2. Sprzedający nie ujawnia danych osobowych Kupującego osobom trzecim, z wyłączeniem firmy dostarczającej towar lub usługę oraz organom państwowym podczas kontroli.

10.3. Sprzedający otrzymuje od Kupującego następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

10.4. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji jego zamówienia.

10.5. Sprzedający ma obowiązek zabezpieczyć dane osobowe klientów przed niepowołanymi osobami.

10.6. Jeżeli Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podczas rejestracji w e-shopie, równocześnie wyraził zgodę na otrzymywanie e-mailowych wiadomości na swój adres e-mail lub otrzymywanie poczty na podany adres korespondencyjny.

10.7. Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupujący może w dowolnym momencie odwołać poprzez wysłanie Odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że Sprzedający automatycznie dane osobowe Kupującego likwiduje bądź blokuje. Tym samym Sprzedający nie będzie danych osobowych klienta wykorzystywać do celów marketingowych.

10.8. Jeżeli Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podczas rejestracji w e-shopie, jednocześnie wyraził zgodę na uczestnictwo w programie stałych klientów poprzez gromadzenie danych osobowych łącznie z informacjami o zamówieniach w celu uzyskania zniżek.

10.9. Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupujący może w dowolnym momencie odwołać poprzez wysłanie Odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że Sprzedający automatycznie dane osobowe Kupującego likwiduje bądź blokuje. Tym samym Sprzedający nie będzie danych osobowych klienta wykorzystywać w programie stałych klientów.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Kupujący wyraża zgodę i jest poinformowany, że obowiązki pomiędzy Sprzedającym a Kupującym poza regulaminem są zgodne z obowiązującymi na terenie Republiki Słowacji. Sytuacje, które nie są objęte niniejszym regulaminem, będą rozstrzygane według kodeksu handlowego, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie konsumenta.

11.2. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, rozumie go i się z nim zgadza.

 

Koszyce, 3.4.2016