Newsletter - ochrona danych osobowych

Wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera użytkownik, który odwiedza stronę internetową, zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcą i przetwórcą danych osobowych jest NajTrade z.o.o, ul. Húskova 31, 040 23 Koszyce (Słowacja). REGON 50590502, e-mail: info@ekokapsulki.pl.

Odbiorca podczas przetwarzania danych osobowych postępuje w myśl przepisu nr. 18/2018 o ochronie danych osobowych i przetwarza jedynie te dane osobowe, które są konieczne do obierania newslettera.

Odbiorca przetwarza zwykłe dane osobowe użytkownika. Dane osobowe użytkownika są przechowywane w bazie danych odbiorcy do czasu aż użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, może to wyrazić kiedykolwiek, na przykład, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mailowy odbiorcy z prośbą o wypisanie z newslettera lub poprzez kliknięcie w link, który znajduje się w e-mailu.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie będą przekazane trzecim stronom, nie będą również udostępnione.

Użytkownik ma prawo i możliwość aktualizować swoje dane osobowe, na przykład e-mailem.

Użytkownik ma prawo otrzymać od odbiorcy potwierdzenie o tym, jakie dane osobowe użytkownika są przetwarzane w systemie informacyjnym odbiorcy. Użytkownik ma prawo otrzymać dostęp do swoich danych osobowych, jak również do informacji, w jakim celu są przetwarzane, jakie kategorie danych są przetwarzane, komu są udostępniane, jak długo są przechowywane, czy istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (w tym profilowanie).

Użytkownik może od odbiorcy żądać poprawienia lub dopełnienia niepełnych danych osobowych, które się tykają użytkownika. Użytkownik może żądać usunięcia jego danych osobowych lub żądać ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może też sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.

Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które się go tykają a które udostępnił odbiorcy, w ustrukturyzowanym, zwykle używanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Kupujący ma prawo przenieść swoje dane osobowe do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Podejrzewając że dane osobowe są niewłaściwe przetwarzane, użytkownik może zwrócić się do Urzędu ochrony danych osobowych o wszczęcie postępowania w celu ochrony danych osobowych.

Zakup sprawdzony naszymi klientami