Regulamin

1. Informacje podstawowe

Niniejsze warunki sprzedaży odnoszą się do umów kupna-sprzedaży zawartych na odległość w sklepie internetowym www.ekokapsulki.pl między sprzedającym a kupującym - zgodnie z ustawą nr 102/2014 Z.z o ochronie konsumenta - podczas sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość.

Sprzedającym jest NajTrade z.o.o., ul. Húskova 31, 040 23 Koszyce, Słowacja. REGON: 50590502, NIP: 2120382396, VAT: SK2120382396. Tel. +421 944 750 100, e-mail: info@ekokapsulki.pl. Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszycach I, Wydział SRO, sygnatura 40217/V.

Wszystkie ceny na stronie są ostateczne (zawierają 23% VAT).

Kupującym jest użytkownik tj. osobafizyczna, która podczas zawierania i dopełniania umowy sprzedaży nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodu. Dokonane zakupy są regulowane przed Kodeks handlowy nr 513/1991.

Organem ochrony praw konsumenta jest Inspektorat SOI dla Koszyckiego regionu, ul. Vrátna 3, 043 79 Koszyce 1, Słowacja.

Obecność w Polsce (adres zwrotny):

Packeta.pl
92411970 - ekokapsulki.pl
Panattoni Park Bielsko-Biała
ul. Księdza Józefa Londzina 106
43-382 Bielsko-Biała

2. Zamówienie i zawarcie umowy

Odesłanie przez kupującego wypełnionego zamówienia uważa się za propozycję na zawarcie umowy sprzedaży według Kodeksu Cywilnego, na podstawie oferty sprzedającego w sklepie internetowym. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi przez potwierdzenie zamówienia ze strony sprzedającego.

3. Ceny towaru

Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym są ostateczne i obejmują wszystkie podatki. Sprzedający jest płatnikiem VAT. Cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki. Koszty wysyłki znajdują się na stronie /doprava-i-platnosc.html oraz w koszyku jeszcze przed dokończeniem zamówienia, gdy kupujący widzi całkowitą cenę zamówienia łącznie z kosztami dostawy.

Wszystkie promocje umieszczone na tej stronie internetowej są ważne do wyczerpania zapasów.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić przypadki, w których umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie zostanie zawarta, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący zamówi towar po cenie opublikowanej omyłkowo z powodu błędu w wewnętrznym systemie informatycznym Sprzedawcy lub błędu personelu. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, nawet po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej jego zamówienie, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego. Przykładami, kiedy może dojść do błędnej publikacji ceny są m.in. następujące przypadki:

  • cena towaru jest na pierwszy rzut oka nieprawidłowa (np. nie uwzględnia ceny zakupu lub normalnej ceny towaru),
  • w cenie towaru brakuje jednej lub więcej cyfr, lub występują nadmiarowo,
  • zniżka na towar przekracza więcej niż 50%.

W przypadku wątpliwości, czy towar jest rzeczywiście przeceniony lub czy w cenie towaru nie zaszła oczywista pomyłka, Kupujący jest zatem zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą i weryfikacji prawidłowości ceny.

4. Płatność za towar

Sprzedający akceptuje płatność za zamówiony towar metodami, które są uwzględnione na stronie: /doprava-i-platnosc.html

Częścią złożonego w e-shopie zamówienia jest obowiązek zapłaty sprzedającemu za zamówiony towar.

5. Dostawa towaru

Zazwyczaj zamówienia dostarczamy w kolejnym dniu roboczym. W sytuacji gdy czas dostawy będzie dłuższy, sprzedający skontaktuje kupującego po otrzymaniu zamówienia. Podczas płatności zaliczkowej (płatność „z góry“) sprzedawca odeśle towar dopiero po zaksięgowaniu płatności na jego koncie.

Towar uważa się za odebrany przez kupującego od razu, gdy kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia (z wyłączeniem dostawcy) odbierze wszystkie części zamówionego towaru lub jeżeli a) towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, wówczas w momencie odebrania ostatniej części zamówienia, b) towar składa się z wielu części lub elementów wówczas w momencie odebrania ostatniej części, elementu, c) towar dostarczany jest wielokrotnie w określonym czasie wówczas w momencie odebrania pierwszego zamówionego towaru.

6. Reklamacje

Sprzedający odpowiada za wady, które ma towar podczas odebrania go przez kupującego. Przy rzeczach już używanych nie odpowiada za wady, które powstały w wyniku używania lub zużycia. W sytuacji gdy towar był sprzedany w niższej cenie ze względu na wadę, sprzedający nie ponosi za nią odpowiedzialności. Sprzedający odpowiada za wady, które ujawnią się po odebrania towaru, w czasie trwania gwarancji z wyłączeniem towarów, które się szybko psują lub są używane.

Gwarancja na nowy towar obejmuje okres 24 miesięcy i zaczyna się w momencie odebrania towaru przez kupującego. Gwarancja na towar używany obejmuje okres 12 miesięcy. Jeżeli na sprzedawanym towarze, jego opakowaniu czy w instrukcji obsługi jest data ważności, gwarancja nie skończy się przed upłynięciem daty ważności.

Kartę gwarancyjną wystawia się na żądanie kupującego. Na przyjęcie reklamacji wystarczy dokument potwierdzający zakup.

Jeżeli towar posiada wadę, którą można usunąć, kupujący ma prawo do tego, aby była ona bezpłatnie, na czas usunięta. Sprzedający ma obowiązek ją usunąć bezzwłocznie.

Kupujący nie powinien używać towaru, u którego wykrył wadę.Jeżeli jest to problem, który pojawił się po zakupie, należy jak najszybciej – najlepiej w momencie, gdy problem został zauważony – zgłosić kupującemu – nie później niż do końca okresu gwarancyjnego. Po upływie okresu, który obejmowała gwarancja, prawo do reklamacji zanika.

Charakterystyczne dla danego materiału zużycie lub używanie nie jest traktowane za wadę. Jeżeli z użyteczności danego towaru wynika, że jego żywotność jest krótsza niż okres, który gwarancja obejmuje bądź gdy podczas codziennego używania dojdzie do całkowitego zużycia danego towaru jeszcze przed końcem gwarancji, nie jest to wada.

Kupujący może zamiast naprawy towaru zażądać wymiany towaru na nowy bądź – jeżeli wadliwa jest tylko pewna część towaru – wymianę części, jeżeli sprzedający nie będzie ponosił nieproporcjonalnie większych kosztów w odniesieniu ceny towaru lub istoty wady. Sprzedający może zawsze zamiast usunięcia wady daną rzecz wymienić, jeżeli nie sprawi to kupującemu większych niedogodności. Jeżeli nie da się naprawić towaru bądź jest to wada, która przeszkadza w dalszym używaniu danego towaru, kupujący ma prawo do wymiany zakupionej rzeczy bądź ma prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeżeli mamy do czynienia wadami, które da się usunąć, jeżeli kupujący nie może - przez ciągłe pojawianie się wady po naprawie lub przez większą liczbę wad - używać danej rzeczy. Jeżeli chodzi o wady, których nie da się usunąć, kupujący ma prawo do adekwatnej zniżki od ceny towaru.

Reklamacje należy przesyłać na adres NajTrade z.o.o., ul. Hroncova 1, 040 01 Koszyce, Słowacja. Jeżeli jednak w karcie gwarancyjnej znajduje się adres serwisu, który znajduje się w mieście, w którym mieszka kupujący lub które znajduje się blisko kupującego, kupujący ma prawo na naprawę w tym serwisie. Serwis gwarancyjny ma obowiązek dokonać naprawy najpóźniej do 30 dni od daty odesłania towaru.

Jeżeli dojdzie do wymiany towaru, okres gwarancyjny zaczyna się w dniu odbioru nowego towaru. Podobnie rzecz ma się do wymienionych części, które były objęte gwarancją.

Przez ukończenie procesu reklamacyjnego rozumie się oddanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot pieniędzy za produkt, wypłacenie zniżki od ceny produktu, pisemne wezwanie do odbioru lub uzasadniona odmowa.

Przy zgłoszeniu reklamacji sprzedający zdecyduje o sposobie jej przebiegu od razu lub w bardziej skomplikowanych przypadkach najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, głównie jeżeli mamy do czynienia ze skomplikowanymi technicznymi problemami lub jeżeli chodzi o usługi, najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po uzgodnieniu sposobu rozwiązania reklamacji, reklamacja zostanie rozwiązana od razu, w niektórych uzasadnionych przypadkach może to trwać dłużej, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upłynięciu tego czasu kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.

Jeżeli kupujący zgłosił reklamację produktu w ciągu 12 pierwszych miesięcy od zakupu, sprzedający może odrzucić reklamację jedynie na podstawie fachowej oceny technicznej, bez względu na wynik fachowej oceny technicznej kupujący nie będzie w żaden sposób obciążony kosztami związanymi z oceną techniczną bądź innymi kosztami z tym powiązanymi. Sprzedający ma obowiązek zapewnić kupującemu kopię wyników fachowej oceny technicznej uzasadniającej odrzucenie reklamacji najpóźniej do 14 dni od jej rozpatrzenia. Jeżeli kupujący zgłosił reklamację po 12 miesiącach od zakupu a sprzedający ją odrzucił, sprzedający w dokumencie informującym o odrzuceniu reklamacji poinformuje, gdzie kupujący może wysłać produkt do fachowej oceny technicznej. Jeżeli produkt został wysłany do oceny technicznej, wszelkie koszty związane z oceną techniczną bez względu na wynik tej oceny ponosi sprzedający. Jeżeli ocena techniczna wykaże, że to sprzedający powinien ponieść odpowiedzialność za wadę, reklamacja może zostać rozpatrzona raz jeszcze, w czasie trwania oceny technicznej okres gwarancyjny nie płynie. Sprzedający ma obowiązek do 14 dni od zgłoszenia reklamacji zwrócić kupującemu wszelkie koszty poniesione za fachową ocenę techniczną. Ponownie zgłoszoną reklamację nie można odrzucić.

Sprzedający ma obowiązek przy zgłoszeniu reklamacji wydać kupującemu potwierdzenie. Jeżeli reklamacją została zgłoszona drogą e-mailową, sprzedający ma obowiązek dostarczyć potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji od razu, jeżeli nie jest to możliwe od razu, musi zostać dostarczona bez odkładania, najpóźniej jednak razem z dokumentem o rozpatrzeniu reklamacji, potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji nie musi się dostarczać, jeżeli kupujący ma możliwość zgłosić reklamację innym sposobem.

7. Zwrócenie towaru – odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od przyjęcia towaru. Z tego prawa może skorzystać jedynie użytkownik.

Towar uważa się za odebrany przez kupującego od razu, gdy kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia (z wyłączeniem dostawcy) odbierze wszystkie części zamówionego towaru lub jeżeli a) towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, wówczas w momencie odebrania ostatniej części zamówienia, b) towar składa się z wielu części lub elementów wówczas w momencie odebrania ostatniej części, elementu, c) towar dostarczany jest wielokrotnie w określonym czasie wówczas w momencie odebrania pierwszego zamówionego towaru.

Kupujący może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostarczenie towaru, jeszcze przed rozpoczęciem czasu, kiedy zaczyna się możliwość odstąpienia od umowy.

Kupujący niemoże odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

  • sprzedaż towaru przygotowanego według osobistych wymagań użytkownika, towaru wyprodukowanego na miarę albo towaru przeznaczonego dla konkretnego użytkownika
  • sprzedaż towaru, który szybko się psuje albo ma krótką datę ważności
  • Sprzedaż towaru zamkniętego w ochronnym opakowaniu, którego nie można zwrócić z powodów ochrony zdrowia bądź z powodów higienicznych, a którego ochronne opakowanie zostało po dostarczeniu uszkodzone (na przykład wieczka, które mają kontakt z żywnością)
  • Sprzedaż towaru, który ze względu na swoją strukturę, nie może być zmieszony z innym towarem

Kupujący może zgłosić odstąpienie od umowy w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku (np. e-mailem) ewentualnie poprzez odesłanie wypełnionego formularza, który jest dostępny na: /odstupenie-od-zmluvy.pdf.

Z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać poprzez odesłanie formularza o odstąpieniu od umowy również w ostatni dzień czternastodniowego okresu.

Do doręczeniu informacji o odstąpieniu od umowy sprzedający zwróci kupującemu najpóźniej do 14 dni wszelkie płatności, które od niego przyjął na zakładzie umowy bądź w związku z nią, łącznie z kosztami za dostawę, transport i pocztę oraz innych kosztów czy opłat. Sprzedający zwróci płatność w taki sposób, jaki kupujący użył podczas swojej płatności. Kupujący może porozumieć się ze sprzedającym o innym sposobie zwrotu płatności.

Sprzedający nie ma obowiązku zwrócić kupującemu dodatkowych kosztów, jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy oferowany przez sprzedającego. Przez dodatkowe koszty rozumie się różnicę między kosztami za dostawę, którą wybrał kupujący a kosztami za najtańszy sposób oferowany przez sprzedającego.

Podczas odstąpienia od umowy sprzedający nie ma obowiązku wrócić kupującemu płatności wcześniej niż towar zostanie zwrócony bądź kupujący przedłoży dokument potwierdzający wysłanie towaru do sprzedającego, chyba że sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar lub wyznaczy do tego osobę trzecią.

Kupujący ma obowiązek najpóźniej do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wysłać towar do sprzedającego lub oddać go sprzedającemu bądź osobie trzeciej wyznaczonej przez sprzedającego. Okres ten jest zachowany, jeżeli towar zostanie oddany najpóźniej w ostatni dzień czternastodniowego okresu.

Podczas odstąpienia od umowy kupujący ponosi jedynie koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu lub osobie wyznaczonej do tego przez sprzedającego, a także koszty związane ze zwrotem towaru, którego ze względu na charakter nie można zwrócić za pośrednictwem poczty.

Kupujący odpowiada za obniżenie wartości towaru powstałą w wyniku takiego obchodzenia się z towarem, które wykracza poza normy potrzebne na sprawdzenie właściwości czy funkcjonalności towaru.

Kupujący po odebraniu towaru ma możliwość sprawdzić go, jednak nie może go nadal używać, jeżeli chce odstąpić od umowy. We celu sprawdzenia funkcjonalności czy natury towaru, użytkownik może sprawdzić go tylko w taki sposób jak w fizycznym sklepie. Wymaga się od kupującego, aby podczas czternastodniowego okresu na odstąpienie od umowy, postępował i używał towar z właściwą starannością.

8. Alternatywne rozwiązywanie sporów

Kupujący – użytkownik – ma prawo zwrócić się do sprzedającego z prośbą o naprawę (na przykład e-mailem), jeżeli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedający rozpatrzył jego reklamację lub podejrzewa, że sprzedający naruszył jego konsumenckie prawa. Jeżeli sprzedający odpowie negatywnie bądź nie odpowie w ogóle w ciągu 30 dni od jej odesłania, użytkownik ma prawo zwrócić się do podmiotu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich (dalej ADS) na podstawie 391/2015 Z.z.Podmiotami ADS są instytucje prawne i organy według Ustawy 391/2015 Z.z., §3. Rejestr instytucji ADS znajduje się na stronie Słowackiego Ministerstwa Gospodarstwa www.mhsr.sk. Konsument może założyć spór według sposobu podanego w 391/2015 Z.z.

Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, która jest dostępna online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich może skorzystać tylko użytkownik – osoba fizyczna, która podczas zawierania umowy nie pełni w ramach podmiotu czynności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczy sporu jedynie między użytkownikiem a sprzedającym, który wypływa z umowy konsumenckiej albo jest związany z umową konsumencką. Pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczy tylko umów zawartych na odległość. Pozasądowe rozwiązywanie sporów nie dotyczy umów, których wartość sporu nie przekracza kwoty 20 Euro. Podmiot ADS może od użytkownika zażądać opłaty za rozpoczęcie pozasądowego rozwiązywania sporu w wysokości do 5 Euro z VAT.

 

9. Ochrona danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest ich wykorzystanie do realizacji umowy konsumenckiej, którą sprzedający zawiera z kupującym poprzez złożenie zamówienie w sklepie internetowym. Ta umowa konsumencka jest również podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych kupującego. Podanie danych osobowych przez kupującego jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy konsumenckiej. Podanie danych osobowych jest warunkiem zakupów w sklepie internetowym sprzedającego. Jeżeli kupujący nie poda wszystkich wymaganych danych osobowych sprzedającemu, może to mieć wpływ na nie zawarcie umowy konsumenckiej.

Sprzedający podczas przetwarzania danych osobowych działa zgodnie z Ustawą nr18/2018 o sprawie ochronie danych osobowych i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia umowy konsumenckiej.

Sprzedający przetwarza jedynie podstawowe dane osobowe kupującego.

Dane osobowe kupującego są przechowywane w systemie informatycznym sprzedającego przez okres 10 lat.

Kupujący ma prawo i możliwość aktualizować swoje dane osobowe online na stronie internetowej e-shopu, w sekcji klienta, po zalogowaniu lub w inny sposób (e-mailem, pisemnie).

Dane osobowe mogą być w celu realizacji umowy konsumenckiej przekazane trzeciej stronie – firmom kurierskim i firmie, która zajmuje się księgowością.

Dane osobowe kupującego nie są udostępniane.

Sprzedający może przekazać dane osobowe klienta (jedynie adres e-mail) firmie Heureka Shopping s.r.o, wyłącznie na użytek programu „Zweryfikowany sprzedawca“ w celu uzyskania oceny zwrotnej od kupującego, na podstawie której sprzedający może udoskonalać zakupy w swoim e-shopie.

Kupujący ma prawo otrzymać od sprzedającego potwierdzenie o tym, jakie dane osobowego kupującego są przetwarzane w jego e-shopie. Kupujący ma prawo otrzymać dostęp do tych danych i również informację, w jakim celu są przetwarzane, jakie kategorie danych są przetwarzane, komu dane osobowe są przekazywane, jak długo dane są przechowywane, czy istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji łącznie z profilowaniem.

Pierwsze udostępnienie wyżej podanych danych osobowych kupującemu jest bezpłatne. Każde kolejne zwrócenie się o udostępnienie danych osobowych przez kupującego będzie objęte opłatą administracyjną w wysokości 5 Euro.

Kupujący może od sprzedającego zażądać poprawienia bądź uzupełnienia niepełnych danych osobowych, które dotyczą kupującego. Kupujący może zażądać wymazania jego danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania tych danych. Kupujący może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych kupującego jest konieczne w celu archiwacji (chodzi o spełnienie przez sprzedającego obowiązku wynikającego z prawnych przepisów Słowackiej Republiki, na przykład przechowywanie dokumentów księgowych przez okres 10 lat). Jeżeli kupujący poprosi o wymazanie jego danych osobowych, które są przetwarzane w związku z umową konsumencką, jego prośba może zostać odrzucona.

Kupujący ma prawo do tego, aby sprzedający ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych, jeżeli kupujący twierdzi, że jego dane osobowe są nieprawidłowe, na czas umożliwiający sprzedającemu sprawdzić poprawność danych osobowych.

Kupujący ma prawo do tego, aby otrzymać dane osobowe, które go dotyczą a które podał sprzedającemu, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. Kupujący ma prawo przenieść swoje dane osobowe do innego operatora, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Kupujący ma prawo do sprzeciwu, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego. Tak samo może się sprzeciwić, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w celach uzasadnionego interesu sprzedającego.

Kupujący, mając podejrzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane w niewłaściwy sposób, może zwrócić się do Urzędu ochrony danych osobowych o rozpoczęcie postępowania w celu ochrony swoich danych osobowych.

Wyżej umieszczone informacje dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą również stosunków przed zawarciem umowy (tj. Rejestracja w e-shopie w celu przyszłych zakupów lub prośba o ofertę cenową, informację o towarze czy służbach sprzedającego).

10. Wysyłanie e-maili

Sprzedający ma prawo do wysyłania kupującemu następujących rodzajów e-maili:

  • e-maile transakcyjne – informacje o statusie zamówienia,
  • prośba o ocenę zakupionych produktów (1x do każdego zamówienia),
  • spersonalizowane rekomendacje zakupu produktów na podstawie już zakupionych produktów (maksymalnie 1x w miesiącu z możliwością wypisania się z listy mailingowej).

11. Pliki cookie

Sprzedający, aby zabezpieczyć poprawne działanie sklepu internetowego, może zapisywać na sprzęcie kupującego małe pliki danych – ciasteczka (cookies), dzięki którym sklep internetowy może przez określony czas przechowywać dane o czynnościach i ustawieniach (np. Login, język, wielkość liter itd.). Sklep internetowy sprzedającego wykorzystuje pliki cookies, aby zapamiętać ustawienia użytkownika oraz w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania sklepu internetowego, czy w celach marketingowych. Kupujący może wszystkie pliki cookies, które są zapisane na jego sprzęcie, wymazać lub tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, aby uniemożliwiała ich zapisywanie. W takim przypadku kupujący podczas kolejnej wizyty w sklepie internetowym prawdopodobnie będzie musiał manualnie zmieniać ustawienia przeglądarki a niektóre funkcje sklepu internetowego mogą nie działać.

12. Reklamacje

Sprzedający odpowiada za wady, które ma towar podczas odebrania go przez kupującego. Przy rzeczach już używanych nie odpowiada za wady, które powstały w wyniku używania lub zużycia. W sytuacji gdy towar był sprzedany w niższej cenie ze względu na wadę, sprzedający nie ponosi za nią odpowiedzialności. Sprzedający odpowiada za wady, które ujawnią się po odebrania towaru, w czasie trwania gwarancji z wyłączeniem towarów, które się szybko psują lub są używane.

Gwarancja na nowy towar obejmuje okres 24 miesięcy i zaczyna się w momencie odebrania towaru przez kupującego. Gwarancja na towar używany obejmuje okres 12 miesięcy. Jeżeli na sprzedawanym towarze, jego opakowaniu czy w instrukcji obsługi jest data ważności, gwarancja nie skończy się przed upłynięciem daty ważności.

Na przyjęcie reklamacji wystarczy dokument potwierdzający zakup.

Jeżeli towar posiada wadę, którą można usunąć, kupujący ma prawo do tego, aby była ona bezpłatnie, na czas usunięta. Sprzedający ma obowiązek ją usunąć bezzwłocznie.

Kupujący nie powinien używać towaru, u którego wykrył wadę.Jeżeli jest to problem, który pojawił się po zakupie, należy jak najszybciej – najlepiej w momencie, gdy problem został zauważony – zgłosić kupującemu – nie później niż do końca okresu gwarancyjnego. Po upływie okresu, który obejmowała gwarancja, prawo do reklamacji zanika.

Charakterystyczne dla danego materiału zużycie lub używanie nie jest traktowane za wadę. Jeżeli z użyteczności danego towaru wynika, że jego żywotność jest krótsza niż okres, który gwarancja obejmuje bądź gdy podczas codziennego używania dojdzie do całkowitego zużycia danego towaru jeszcze przed końcem gwarancji, nie jest to wada.

Kupujący może zamiast naprawy towaru zażądać wymiany towaru na nowy bądź – jeżeli wadliwa jest tylko pewna część towaru – wymianę części, jeżeli sprzedający nie będzie ponosił nieproporcjonalnie większych kosztów w odniesieniu ceny towaru lub istoty wady. Sprzedający może zawsze zamiast usunięcia wady daną rzecz wymienić, jeżeli nie sprawi to kupującemu większych niedogodności. Jeżeli nie da się naprawić towaru bądź jest to wada, która przeszkadza w dalszym używaniu danego towaru, kupujący ma prawo do wymiany zakupionej rzeczy bądź ma prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeżeli mamy do czynienia wadami, które da się usunąć, jeżeli kupujący nie może - przez ciągłe pojawianie się wady po naprawie lub przez większą liczbę wad - używać danej rzeczy. Jeżeli chodzi o wady, których nie da się usunąć, kupujący ma prawo do adekwatnej zniżki od ceny towaru.

Reklamacje należy przesyłać na adres NajTrade z.o.o., ul. Němcovej 30, 040 01 Koszyce, Słowacja. Jeżeli jednak w karcie gwarancyjnej znajduje się adres serwisu, który znajduje się w mieście, w którym mieszka kupujący lub które znajduje się blisko kupującego, kupujący ma prawo na naprawę w tym serwisie. Serwis gwarancyjny ma obowiązek dokonać naprawy najpóźniej do 30 dni od daty odesłania towaru.

Jeżeli dojdzie do wymiany towaru, okres gwarancyjny zaczyna się w dniu odbioru nowego towaru. Podobnie rzecz ma się do wymienionych części, które były objęte gwarancją.

Przez ukończenie procesu reklamacyjnego rozumie się oddanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot pieniędzy za produkt, wypłacenie zniżki od ceny produktu, pisemne wezwanie do odbioru lub uzasadniona odmowa.

Przy zgłoszeniu reklamacji sprzedający zdecyduje o sposobie jej przebiegu od razu lub w bardziej skomplikowanych przypadkach najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, głównie jeżeli mamy do czynienia ze skomplikowanymi technicznymi problemami lub jeżeli chodzi o usługi, najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po uzgodnieniu sposobu rozwiązania reklamacji, reklamacja zostanie rozwiązana od razu, w niektórych uzasadnionych przypadkach może to trwać dłużej, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upłynięciu tego czasu kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.

Jeżeli kupujący zgłosił reklamację produktu w ciągu 12 pierwszych miesięcy od zakupu, sprzedający może odrzucić reklamację jedynie na podstawie fachowej oceny technicznej, bez względu na wynik fachowej oceny technicznej kupujący nie będzie w żaden sposób obciążony kosztami związanymi z oceną techniczną bądź innymi kosztami z tym powiązanymi. Sprzedający ma obowiązek zapewnić kupującemu kopię wyników fachowej oceny technicznej uzasadniającej odrzucenie reklamacji najpóźniej do 14 dni od jej rozpatrzenia. Jeżeli kupujący zgłosił reklamację po 12 miesiącach od zakupu a sprzedający ją odrzucił, sprzedający w dokumencie informującym o odrzuceniu reklamacji poinformuje, gdzie kupujący może wysłać produkt do fachowej oceny technicznej. Jeżeli produkt został wysłany do oceny technicznej, wszelkie koszty związane z oceną techniczną bez względu na wynik tej oceny ponosi sprzedający. Jeżeli ocena techniczna wykaże, że to sprzedający powinien ponieść odpowiedzialność za wadę, reklamacja może zostać rozpatrzona raz jeszcze, w czasie trwania oceny technicznej okres gwarancyjny nie płynie. Sprzedający ma obowiązek do 14 dni od zgłoszenia reklamacji zwrócić kupującemu wszelkie koszty poniesione za fachową ocenę techniczną. Ponownie zgłoszoną reklamację nie można odrzucić.

Sprzedający ma obowiązek przy zgłoszeniu reklamacji wydać kupującemu potwierdzenie. Jeżeli reklamacją została zgłoszona drogą e-mailową, sprzedający ma obowiązek dostarczyć potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji od razu, jeżeli nie jest to możliwe od razu, musi zostać dostarczona bez odkładania, najpóźniej jednak razem z dokumentem o rozpatrzeniu reklamacji, potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji nie musi się dostarczać, jeżeli kupujący ma możliwość zgłosić reklamację innym sposobem.

Zakup sprawdzony naszymi klientami