Ochrona danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest ich wykorzystanie na zawarcie umowy konsumenckiej, którą sprzedający zawiera z kupującym poprzez wytworzenie zamówienia w tym sklepie internetowym. Umowa konsumencka jest jednocześnie podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych kupującego. Udostępnienie przez kupującego danych osobowych jest wymogiem niezbędnym w celu zawarcia umowy. Udostępnienie danych osobowych jest warunkiem, aby móc dokonać zakupów w e-shopie sprzedającego. Nieudostępnienie przez kupującego wszystkich danych osobowych, może spowodować nie zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

Sprzedający podczas przetwarzania danych osobowych postępuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przetwarza jedynie te dane, które są konieczne do zawarcia umowy konsumenckiej.

Sprzedający przetwarza jedynie zwykłe dane osobowe kupującego.

Dane osobowe kupującego są przechowywane w systemie informacyjnym sprzedającego przez 10 lat.

Kupujący ma prawo i możliwość aktualizować swoje dane osobowe online przez stronę internetową sklepu (w sekcji klienta, po zalogowaniu) bądź też w inny sposób (e-mailem, pisemnie).

Dane osobowe w celu sfinalizowania umowy mogą zostać przekazane stronom trzecim – społecznościom, które mają za zadanie dostarczyć przesyłkę (kurierom) oraz firmie, która zajmuje się dokumentami księgowymi.

Dane osobowe kupującego nie są udostępniane.

Kupujący ma prawo uzyskać od sprzedającego potwierdzenie o tym, jakie dane osobowe kupującego są przetwarzane w e-shopie sprzedającego. Kupujący ma prawo otrzymać dostęp do tych danych oraz do informacji, w jakim celu są przetwarzane, jakie kategorie danych osobowych się przetwarza, komu dane osobowe są udostępniane, jak długo dane osobowe są przechowywane, czy istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (w tym profilowanie).

Kupujący może żądać od sprzedającego poprawy albo dopełnienia niepełnych danych osobowych, które tykają się kupującego. Kupujący może żądać, aby jego dane osobowe zostały wymazane lub może żądać ograniczenia przetwarzania tych danych. Kupujący może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych kupującego jest konieczne ze względów archiwacji (aby spełnić obowiązki sprzedającego względem prawnych przepisów Słowackiej Republiki, na przykład: przechowywanie dokumentów księgowych przez 10 lat od ich wystawienia). Jeżeli kupujący będzie żądać, aby jego dane osobowe, które są przetwarzane w związku z umową kupna-sprzedaży, zostały wymazane, jego żądanie może zostać odrzucone.

Kupujący ma prawo do tego, aby sprzedający ograniczył przetwarzanie jego danych osobowy, jeżeli kupujący twierdzi, że są niepoprawne w czasie, gdy sprzedający będzie weryfikował poprawność tychże danych osobowych.

Kupujący ma prawo otrzymać dane osobowe, które się go tykają a które udostępnił sprzedającemu, w ustrukturyzowanym, zwykle używanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Kupujący ma prawo przenieść swoje dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Kupujący ma prawo się sprzeciwić, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych. Jednocześnie może się sprzeciwić, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w celach uzasadnionego interesu sprzedającego.

Kupujący, mając podejrzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane w niewłaściwy sposób, może zwrócić się do Urzędu ochrony danych osobowych o rozpoczęcie postępowania w celu ochrony swoich danych osobowych.

Wyżej umieszczone informacje dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą również stosunków przed zawarciem umowy (tj. Rejestracja w e-shopie w celu przyszłych zakupów lub prośba o ofertę cenową, informację o towarze czy służbach sprzedającego).

Sprzedający, aby zabezpieczyć poprawne działanie sklepu internetowego, może zapisywać na sprzęcie kupującego małe pliki danych – ciasteczka (cookies), dzięki którym sklep internetowy może przez określony czas przechowywać dane o czynnościach i ustawieniach (np. Login, język, wielkość liter itd.). Sklep internetowy sprzedającego wykorzystuje pliki cookies, aby zapamiętać ustawienia użytkownika oraz w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania sklepu internetowego, czy w celach marketingowych. Kupujący może wszystkie pliki cookies, które są zapisane na jego sprzęcie, wymazać lub tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, aby uniemożliwiała ich zapisywanie. W takim przypadku kupujący podczas kolejnej wizyty w sklepie internetowym prawdopodobnie będzie musiał manualnie zmieniać ustawienia przeglądarki a niektóre funkcje sklepu internetowego mogą nie działać.