Ochrona danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest ich wykorzystanie do realizacji umowy konsumenckiej, którą sprzedający zawiera z kupującym poprzez złożenie zamówienie w sklepie internetowym. Ta umowa konsumencka jest również podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych kupującego. Podanie danych osobowych przez kupującego jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy konsumenckiej. Podanie danych osobowych jest warunkiem zakupów w sklepie internetowym sprzedającego. Jeżeli kupujący nie poda wszystkich wymaganych danych osobowych sprzedającemu, może to mieć wpływ na nie zawarcie umowy konsumenckiej.

Sprzedający podczas przetwarzania danych osobowych działa zgodnie z Ustawą nr18/2018 o sprawie ochronie danych osobowych i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia umowy konsumenckiej.

Sprzedający przetwarza jedynie podstawowe dane osobowe kupującego.

Dane osobowe kupującego są przechowywane w systemie informatycznym sprzedającego przez okres 10 lat.

Kupujący ma prawo i możliwość aktualizować swoje dane osobowe online na stronie internetowej e-shopu, w sekcji klienta, po zalogowaniu lub w inny sposób (e-mailem, pisemnie).

Dane osobowe mogą być w celu realizacji umowy konsumenckiej przekazane trzeciej stronie – firmom kurierskim i firmie, która zajmuje się księgowością.

Dane osobowe kupującego nie są udostępniane.

Sprzedający może przekazać dane osobowe klienta (jedynie adres e-mail) firmie Heureka Shopping s.r.o, wyłącznie na użytek programu „Zweryfikowany sprzedawca“ w celu uzyskania oceny zwrotnej od kupującego, na podstawie której sprzedający może udoskonalać zakupy w swoim e-shopie.

Kupujący ma prawo otrzymać od sprzedającego potwierdzenie o tym, jakie dane osobowego kupującego są przetwarzane w jego e-shopie. Kupujący ma prawo otrzymać dostęp do tych danych i również informację, w jakim celu są przetwarzane, jakie kategorie danych są przetwarzane, komu dane osobowe są przekazywane, jak długo dane są przechowywane, czy istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji łącznie z profilowaniem.

Pierwsze udostępnienie wyżej podanych danych osobowych kupującemu jest bezpłatne. Każde kolejne zwrócenie się o udostępnienie danych osobowych przez kupującego będzie objęte opłatą administracyjną w wysokości 5 Euro.

Kupujący może od sprzedającego zażądać poprawienia bądź uzupełnienia niepełnych danych osobowych, które dotyczą kupującego. Kupujący może zażądać wymazania jego danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania tych danych. Kupujący może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych kupującego jest konieczne w celu archiwacji (chodzi o spełnienie przez sprzedającego obowiązku wynikającego z prawnych przepisów Słowackiej Republiki, na przykład przechowywanie dokumentów księgowych przez okres 10 lat). Jeżeli kupujący poprosi o wymazanie jego danych osobowych, które są przetwarzane w związku z umową konsumencką, jego prośba może zostać odrzucona.

Kupujący ma prawo do tego, aby sprzedający ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych, jeżeli kupujący twierdzi, że jego dane osobowe są nieprawidłowe, na czas umożliwiający sprzedającemu sprawdzić poprawność danych osobowych.

Kupujący ma prawo do tego, aby otrzymać dane osobowe, które go dotyczą a które podał sprzedającemu, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. Kupujący ma prawo przenieść swoje dane osobowe do innego operatora, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Kupujący ma prawo do sprzeciwu, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego. Tak samo może się sprzeciwić, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w celach uzasadnionego interesu sprzedającego.

Kupujący, mając podejrzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane w niewłaściwy sposób, może zwrócić się do Urzędu ochrony danych osobowych o rozpoczęcie postępowania w celu ochrony swoich danych osobowych.

Wyżej umieszczone informacje dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą również stosunków przed zawarciem umowy (tj. Rejestracja w e-shopie w celu przyszłych zakupów lub prośba o ofertę cenową, informację o towarze czy służbach sprzedającego).

Sprzedający, aby zabezpieczyć poprawne działanie sklepu internetowego, może zapisywać na sprzęcie kupującego małe pliki danych – ciasteczka (cookies), dzięki którym sklep internetowy może przez określony czas przechowywać dane o czynnościach i ustawieniach (np. Login, język, wielkość liter itd.). Sklep internetowy sprzedającego wykorzystuje pliki cookies, aby zapamiętać ustawienia użytkownika oraz w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania sklepu internetowego, czy w celach marketingowych. Kupujący może wszystkie pliki cookies, które są zapisane na jego sprzęcie, wymazać lub tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, aby uniemożliwiała ich zapisywanie. W takim przypadku kupujący podczas kolejnej wizyty w sklepie internetowym prawdopodobnie będzie musiał manualnie zmieniać ustawienia przeglądarki a niektóre funkcje sklepu internetowego mogą nie działać.

Zakup sprawdzony naszymi klientami

(: Feedback :)

Brakuje Ci jakichś produktów? Podziel się swoją opinią, pomoże nam to świadczyć lepsze usługi. Dziękuję :)