Serdecznie witamy, zalogować lub zarejestrować

Reklamacje

Sprzedający odpowiada za wady, które ma towar podczas odebrania go przez kupującego. Przy rzeczach już używanych nie odpowiada za wady, które powstały w wyniku używania lub zużycia. W sytuacji gdy towar był sprzedany w niższej cenie ze względu na wadę, sprzedający nie ponosi za nią odpowiedzialności. Sprzedający odpowiada za wady, które ujawnią się po odebrania towaru, w czasie trwania gwarancji z wyłączeniem towarów, które się szybko psują lub są używane.

Gwarancja na nowy towar obejmuje okres 24 miesięcy i zaczyna się w momencie odebrania towaru przez kupującego. Gwarancja na towar używany obejmuje okres 12 miesięcy. Jeżeli na sprzedawanym towarze, jego opakowaniu czy w instrukcji obsługi jest data ważności, gwarancja nie skończy się przed upłynięciem daty ważności.

Adres zwrotu towaru:

Towar do zwrotu albo reklamacje prosimy wysyłać na niżej podany adres. Jest to adres naszego partnera (przesylkownia.pl), który następnie nam towar przesyła na Słowację. Opłata za wysyłkę to standardowa cena za dostawę w Polsce.

Packeta.pl
92411970 - ekokapsulki.pl
Mostowa 4
43–400 Cieszyn
Polska

Kartę gwarancyjną wystawia się na żądanie kupującego. Na przyjęcie reklamacji wystarczy dokument potwierdzający zakup.

Jeżeli towar posiada wadę, którą można usunąć, kupujący ma prawo do tego, aby była ona bezpłatnie, na czas usunięta. Sprzedający ma obowiązek ją usunąć bezzwłocznie.

Kupujący nie powinien używać towaru, u którego wykrył wadę.Jeżeli jest to problem, który pojawił się po zakupie, należy jak najszybciej – najlepiej w momencie, gdy problem został zauważony – zgłosić kupującemu – nie później niż do końca okresu gwarancyjnego. Po upływie okresu, który obejmowała gwarancja, prawo do reklamacji zanika.

Charakterystyczne dla danego materiału zużycie lub używanie nie jest traktowane za wadę. Jeżeli z użyteczności danego towaru wynika, że jego żywotność jest krótsza niż okres, który gwarancja obejmuje bądź gdy podczas codziennego używania dojdzie do całkowitego zużycia danego towaru jeszcze przed końcem gwarancji, nie jest to wada.

Kupujący może zamiast naprawy towaru zażądać wymiany towaru na nowy bądź – jeżeli wadliwa jest tylko pewna część towaru – wymianę części, jeżeli sprzedający nie będzie ponosił nieproporcjonalnie większych kosztów w odniesieniu ceny towaru lub istoty wady. Sprzedający może zawsze zamiast usunięcia wady daną rzecz wymienić, jeżeli nie sprawi to kupującemu większych niedogodności. Jeżeli nie da się naprawić towaru bądź jest to wada, która przeszkadza w dalszym używaniu danego towaru, kupujący ma prawo do wymiany zakupionej rzeczy bądź ma prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeżeli mamy do czynienia wadami, które da się usunąć, jeżeli kupujący nie może - przez ciągłe pojawianie się wady po naprawie lub przez większą liczbę wad - używać danej rzeczy. Jeżeli chodzi o wady, których nie da się usunąć, kupujący ma prawo do adekwatnej zniżki od ceny towaru.

Reklamacje należy przesyłać na adres NajTrade z.o.o., ul. Němcovej 30, 040 01 Koszyce, Słowacja. Jeżeli jednak w karcie gwarancyjnej znajduje się adres serwisu, który znajduje się w mieście, w którym mieszka kupujący lub które znajduje się blisko kupującego, kupujący ma prawo na naprawę w tym serwisie. Serwis gwarancyjny ma obowiązek dokonać naprawy najpóźniej do 30 dni od daty odesłania towaru.

Jeżeli dojdzie do wymiany towaru, okres gwarancyjny zaczyna się w dniu odbioru nowego towaru. Podobnie rzecz ma się do wymienionych części, które były objęte gwarancją.

Przez ukończenie procesu reklamacyjnego rozumie się oddanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot pieniędzy za produkt, wypłacenie zniżki od ceny produktu, pisemne wezwanie do odbioru lub uzasadniona odmowa.

Przy zgłoszeniu reklamacji sprzedający zdecyduje o sposobie jej przebiegu od razu lub w bardziej skomplikowanych przypadkach najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, głównie jeżeli mamy do czynienia ze skomplikowanymi technicznymi problemami lub jeżeli chodzi o usługi, najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po uzgodnieniu sposobu rozwiązania reklamacji, reklamacja zostanie rozwiązana od razu, w niektórych uzasadnionych przypadkach może to trwać dłużej, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upłynięciu tego czasu kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.

Jeżeli kupujący zgłosił reklamację produktu w ciągu 12 pierwszych miesięcy od zakupu, sprzedający może odrzucić reklamację jedynie na podstawie fachowej oceny technicznej, bez względu na wynik fachowej oceny technicznej kupujący nie będzie w żaden sposób obciążony kosztami związanymi z oceną techniczną bądź innymi kosztami z tym powiązanymi. Sprzedający ma obowiązek zapewnić kupującemu kopię wyników fachowej oceny technicznej uzasadniającej odrzucenie reklamacji najpóźniej do 14 dni od jej rozpatrzenia. Jeżeli kupujący zgłosił reklamację po 12 miesiącach od zakupu a sprzedający ją odrzucił, sprzedający w dokumencie informującym o odrzuceniu reklamacji poinformuje, gdzie kupujący może wysłać produkt do fachowej oceny technicznej. Jeżeli produkt został wysłany do oceny technicznej, wszelkie koszty związane z oceną techniczną bez względu na wynik tej oceny ponosi sprzedający. Jeżeli ocena techniczna wykaże, że to sprzedający powinien ponieść odpowiedzialność za wadę, reklamacja może zostać rozpatrzona raz jeszcze, w czasie trwania oceny technicznej okres gwarancyjny nie płynie. Sprzedający ma obowiązek do 14 dni od zgłoszenia reklamacji zwrócić kupującemu wszelkie koszty poniesione za fachową ocenę techniczną. Ponownie zgłoszoną reklamację nie można odrzucić.

Sprzedający ma obowiązek przy zgłoszeniu reklamacji wydać kupującemu potwierdzenie. Jeżeli reklamacją została zgłoszona drogą e-mailową, sprzedający ma obowiązek dostarczyć potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji od razu, jeżeli nie jest to możliwe od razu, musi zostać dostarczona bez odkładania, najpóźniej jednak razem z dokumentem o rozpatrzeniu reklamacji, potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji nie musi się dostarczać, jeżeli kupujący ma możliwość zgłosić reklamację innym sposobem.

Zakup sprawdzony naszymi klientami

(: Feedback :)

Brakuje Ci jakichś produktów? Podziel się swoją opinią, pomoże nam to świadczyć lepsze usługi. Dziękuję :)